Thứ Năm, ngày 02 tháng 6 năm 2011

Tài Liệu Lý Thuyết Môn Tin Học Ứng Dụng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Excel Trong Kinh Tế - Phần 1
Ứng Dụng Excel Trong Kinh Tế - Phần 2
Lãi Đơn
Lãi Kép
Chuỗi Tiền Tệ
Vai Vốn
Trái Phiếu
Ứng Dụng Excel Trong Quản Lý Tài Chính
Các Hàm Excel Nâng Cao
Pivot Table
Phân Tích Kinh Doanh
Phân Tích Độ Nhạy
Phân Tích Điểm Hòa Vốn


---------------------------------------------------
 Tài Liệu Thực Hành Môn Tin Học Ứng Dụng Trong Kinh Doanh